Privacyverklaring

Mawipex bvba, met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Wijtschotbaan 7, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij waarborgen de privacy van alle gebruikers van onze website en zullen ten alle tijden de persoonlijke informatie die u ons verschaft op een vertrouwelijke wijze behandelen.

Contactgegevens:
Mawipex bvba
Wijtschotbaan 7
2900 Schoten
België

Telefoonnummer: +32 (0)3 328 00 00
Fax: +32 (0)3 328 00 04
Website: www.mawipex.be
E-mail: info@mawipex.be
Btw-identificatienummer: BE 0459.228.682

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam
 2. Geslacht
 3. Geboortedatum
 4. Geboorteplaats
 5. Adresgegevens
 6. Telefoonnummer
 7. E-mailadres
 8. IP-adres
 9. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 10. Gegevens over uw activiteiten op onze website
 11. Internetbrowser en apparaat type
 12. Bankrekeningnummer
Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige informatie

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, dan verwijderen wij deze informatie.

Ons gebruik van de verzamelde gegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kan u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. De gegevens die wij gebruiken zijn de volgende:

 1. Het afhandelen van uw betaling
 2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 3. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 4. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 5. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 6. Om goederen en diensten bij u af te leveren
 7. Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 8. Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo geven we uw gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgingsdiensten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden alleszins bewaard zolang u een account heeft bij ons. Indien u beslist om uw account te verwijderen, gaan wij binnen een redelijke termijn over tot het wissen van uw gegevens, tenzij wij deze gegevens op basis van een wettelijke verplichting dienen bij te houden. In dat laatste geval worden de gegevens gewist van zodra deze wettelijke verplichting ophoudt te bestaan.

Cookies

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar e-mail. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de gegevensbeschermingsautoriteit.

Veiligheid

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail op info@mawipex.be.

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn, met uitdrukkelijke uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant, van toepassing op alle overeenkomsten die met Mawipex BVBA worden gesloten.
 • Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst, prevaleert de overeenkomst.
 • De nietigheid van een clausule van deze Algemene Voorwaarden heeft niet tot gevolg dat alle hierin vermelde Algemene Voorwaarden buiten toepassing gelaten moeten worden.
2. Aanbiedingen / totstandkoming overeenkomst
 • Elk aanbod / elke offerte is vrijblijvend, en vervalt na 30 dagen.
 • De klant staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem verstrekte gegevens (niet limitatief: berekeningen, tekeningen, materialen,…), waarop wij ons aanbod / offerte / prijzen baseren.
 • Een overeenkomst zal geacht worden tot stand te zijn gekomen indien Mawipex BVBA binnen 8 dagen na de ontvangst van een tijdig aanvaarde, ondertekende en gedateerde offerte, deze offerte niet hebben herroepen.
 • Vertegenwoordigers van Mawipex BVBA kunnen haar niet verbinden, noch het bedrag van de facturen ontvangen. Mawipex BVBA zal slechts verbonden zijn na aanvaarding van de bestelling door haar zaakvoerder of diens gevolmachtigde.
3. Prijs en betaling
 • De prijzen zijn steeds in euro en exclusief btw. Kosten die niet uitdrukkelijk in de offerte of de overeenkomst worden vermeld, worden niet geacht in de prijs inbegrepen te zijn.
 • Elke klant zal steeds hoofdelijk gehouden zijn tot het voldoen van alle verbintenissen voortvloeiende uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden.
 • Ieder wisselkoersrisico is ten laste van de klant.
 • Het bedrag vermeld op de verkooporder is bindend naar de klant toe. Omwille van de opsplitsing van de verkooporders op facturen per werf/afleveradres, kunnen er echter afrondingsverschillen ontstaan in de subtotalen per werf/afleveradres. Deze afrondingsverschillen kunnen echter nooit aanleiding geven tot een prijswijziging en zullen geen invloed hebben op de prijs vermeld in de verkooporders.
 • Facturen zijn betaalbaar op het maatschappelijk adres van Mawipex BVBA en dit binnen 30 dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende overeenkomst. Conventionele compensatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Betalingen door de klant worden achtereenvolgens aangerekend op de verschuldigde intresten en kosten, en vervolgens op de oudste facturen, ongeacht een andersluidend verzoek tot aanrekening van de klant.
 • Bij laattijdige betaling is de klant, van rechtswege en zonder aanmaning, verwijlintresten overeenkomstig de bepalingen van de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de hoofdsom, met een minimum van € 62. Tevens behoudt Mawipex BVBA zich het recht voor om desgevallend vergoeding te vorderen van het volledig geleden nadeel. Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere, zelfs niet-vervallen facturen, en waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens en zonder verdere aanmaning opeisbaar zijn. Voor elke factuur waarvan het bedrag (BTW inclusief) kleiner is dan € 25, wordt er € 7,50 bijgerekend voor administratieonkosten. Er worden principieel geen betalingen met wissels aanvaard. Zo dit uitzonderlijk toch het geval zou zijn, kan in geen enkel geval uit de aanvaarding van de wissels schuldvernieuwing worden afgeleid.
 • Protesten van facturen niet gedaan binnen de 8 dagen na de factuurdatum zijn laattijdig.
4. Eigendomsvoorbehoud – retentierecht
 • De eigendom van verkochte goederen gaat slechts over bij de volledige betaling ervan. Indien de klant de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering zou doorverkopen of verwerken, zullen de aanspraken van Mawipex BVBA overgaan op de eventuele vervangende schuldvordering.
 • Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud draagt de klant vanaf het moment van levering, d.i. bij de overdracht van de feitelijke beschikkingsmacht, het risico van verlies, diefstal, tenietgaan of beschadiging van de goederen, door welke oorzaken ook ontstaan en/of voor de schade door deze goederen veroorzaakt. Leveringen geschieden voorts “af fabriek”, aldus gaat het risico bij levering door ons reeds over op de klant bij de overdracht aan de eerste vervoerder.
5. Levering
 • Het behalen van termijnen (leveringsdata, opleverdata,…) door Mawipex BVBA is een inspanningsverbintenis en kan lopende de geleverde inspanningen geen aanleiding geven tot annulatie van de bestelling. Een vertraging op de overeengekomen termijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.
 • De klant wijst de losplaats aan, en staat er onder alle omstandigheden voor in dat de losplaats normaal en veilig kan worden bereikt. Enige schade bij gebreke aan conformiteit aan dit artikel zijn ten laste van de klant.
 • De klant is verantwoordelijk voor vertragingen bij het laden / lossen. Kosten wegens vertraging worden aan de klant doorgerekend.
 • Indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Mawipex BVBA zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt Mawipex BVBA zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van Mawipex BVBA op bedongen schadevergoedingen en intresten, dan wel reëel geleden schade.
6. Klachten
 • Klachten wegens zichtbare gebreken moeten ingediend worden binnen de 8 dagen na levering. Laattijdige klachten zijn niet ontvankelijk en worden als niet-bestaande beschouwd. Indien de klacht gegrond wordt beschouwd, dient Mawipex BVBA enkel over te gaan tot vervanging van de gebrekkige goederen, zonder dat er enige vergoeding kan gevorderd worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, veroorzaakt door de gebrekkige levering.
 • Uitgesloten van aansprakelijkheid in het algemeen zijn gevolgschade, indirecte schade, immateriële schade, schade ten gevolge van verzoeken van de klant ondanks negatief advies vanwege Mawipex BVBA.
 • Klachten of gebreken van welke aard ook, geven de klant niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.
7. Overmacht
 • Omstandigheden buiten de wil van Mawipex BVBA, waardoor de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van ons kan worden verlangd, gelden als overmacht.
 • Onder overmacht wordt niet-limitatief begrepen: gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoornissen van welke aard ook, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, quarantaine, staat van oorlog, belemmerde scheepvaart, vorstverlet, wanprestatie van derden die door ons ten behoeve van de overeenkomst werden ingeschakeld alsook belemmeringen van overheidswege.
8. Garantie
 • Geen garantie wordt gegeven voor gebreken zoals, of gebreken die het gevolg zijn van: onoordeelkundig gebruik of gebruik met een ander doel dan waarvoor het product dient te worden gebruikt. Installatie, montage, wijziging, reparatie of toevoegingen door klant of door derden. Kleine onvolkomenheden die geen afbreuk doen op de deugdelijkheid. Door of namens de klant geleverde materialen. Normale slijtage.
 • Indien Mawipex BVBA gebruik maakt van producten of diensten van derden, strekt de garantie met betrekking tot dit product of dienst zich zo ver uit als de garantie van deze derde ten aanzien van Mawipex BVBA zich strekt, en dit ongeacht andere bepalingen. De klant gaat hiermee uitdrukkelijk akkoord.
 • Beroep op garantie is enkel mogelijk indien de klant al zijn contractuele verplichtingen heeft voldaan en zelf niet in gebreke blijft.
9. Overdracht van rechten en plichten

De klant is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

10. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Op alle overeenkomsten en de geldende algemene voorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassing, en zullen enkel de rechtbanken en hun desgevallende afdelingen van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Mawipex BVBA bevoegd zijn om kennis te nemen van geschillen.

11. Factoring

Deze factuur werd gecedeerd aan en kan enkel bevrijdend betaald worden aan BNP Paribas Fortis Factor NV, Steenweg op Tielen 51, B-2300 Turnhout, tel +32 (0)14 405 411. Rekeningnummer IBAN BE96 2200 4057 2005 – BIC: GEBA BEBB. BNP Paribas Fortis NV.